Aktualności

WALNE  ZGROMADZENIE DELEGATÓW
ODDZIAŁU SIMP w GDAŃSKU

Odbędzie się dnia 07 czerwca 2018 roku o godzinie 1600 w I terminie, lub o 1615 w II terminie w sali „B” Domu Technika przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku.

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie i powitanie.
 2. Wybór: przewodniczącego, prezydium i protokolanta zgromadzenia.
 3. Zatwierdzenie regulaminu obrad WZD Oddziału.
 4. Uchwalenie liczebności: zarządu i komisji rewizyjnej Oddziału.
 5. Wybór komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i skrutacyjnej.
 6. Stwierdzenie prawomocności zgromadzenia do podejmowania uchwał i przeprowadzenia wyborów.
 7. Sprawozdania: z działalności Oddziału, finansowe i komisji rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Udzielenie absolutorium zarządowi oddziału.
 10. Prezentacja kandydatów na Prezesa Oddziału.
 11. Wybór Prezesa Oddziału
 12. Ogłoszenie wyników wyboru – przewodniczący komisji skrutacyjnej.
 13. Prezentacja kandydatów do władz i organów kontrolno-orzekających Oddziału i na delegatów na WZD SIMP w Rydzynie i do Rady PF SNT NOT – komisja wyborcza.
 14. Wybory:
  – Zarządu Oddziału
  – Komisji Rewizyjnej
  – Delegatów na WZD SIMP i do Rady PF SNT NOT.

P R Z E R W A   N A   K A W Ę

 1. Ogłoszenie wyników wyborów – przewodniczący komisji skrutacyjnej.
 2. Wystąpienie nowego Prezesa.
 3. Dyskusja nad kierunkami działania Oddziału w okresie 2018-2022. Zaprezentowanie projektu uchwały WZD i jej przegłosowanie.
 4. Zamknięcie obrad.

ZAPRASZA

Za Zarząd Oddziału
Prezes Oddziału SIMP w Gdańsku
mgr inż. Jerzy Stawarz


NAGRODA ZA NAJLEPSZE OSIĄGNIĘCIE TECHNICZNE w POPRZEDNICH LATACH

     Nagroda za najlepsze osiągniecie techniczne roku 2014 dla Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego AMW AREX AUTOCOMP II miejsce.
– VIII EDYCJA pod honorowym patronatem Pana Janusza Piechocińskiego Wicepremiera, Ministra Gospodarki Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich, Ogólnopolski konkurs na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2014 Roku”.
Do Konkursu zgłoszono opracowane i wdrożone w minionym roku kalendarzowym  osiągnięcie innowacyjne pt.  Mobilne stanowisko szkolno-treningowe w postaci wielofunkcyjnej platformy symulatora ruchu nosiciela – okrętu z 12,7 mm karabinem WKM oraz Przenośnym Przeciwlotniczym Zestawem Rakietowym GROM.
     Kategoria I. „Prace naukowo-badawcze” zgłaszający: Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe (Oddział SIMP w Gdańsku) AMW Gdynia, AREX Sp. z o.o. Gdynia  i Autocomp Management Sp. z o.o Szczecin.
W skład Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego wchodzą:

 1. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 2. Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o.
 3. Centrum Badawczo – Rozwojowe Autocomp Management Sp. z o.o.

     Zespół  Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego w składzie: Jan Wacław Kobierski, Stanisław Milewski, Mirosław Chmieliński,  Krzysztof Bielawski, Dariusz Szagała, Roman Haberek, Olaf Kasprzycki, Grzegorz Kremer przygotował Mobilne stanowisko szkolno-treningowe wdrożone w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom oraz podsumowanie VIII edycji konkursu odbyło się 10 czerwca 2015 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas IV Dni Mechanika.
Pełna lista laureatów VIII Edycji konkursu.

Celem Konkursu było:

 1. popularyzowanie wybitnych osiągnięć w dziedzinie nauki i techniki oraz ich twórców,
 2. podkreślanie znaczenia postępu naukowo-technicznego,
 3. propagowanie działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

dyplom_4SIMP

 

 TARGI TECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ, NAUKI I INNOWACJI w POPRZEDNICH LATACH

   W dniach 23-24 października 2014 r. TECHNICON-INNOWACJE w Gdańsku odbyła się jubileuszowa 10 edycja Targów Techniki Przemysłowej Nauki i Innowacji w centrum wystawienniczym Międzynarodowych Targów Gdańskich – AmberExpo.

    Akademia Marynarki Wojennej w ramach współpracy z Oddziałem Gdańskim Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich na stoisku targowym SIMP prezentowała stanowisko endoskopowe do badań wizualnych uzbrojenia morskiego oraz razem z Zakładem Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. z Gdyni – Trenażer Przenośnego Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego GROM – TR – PPZR GROM.

  Targi TECHNICON-INNOWACJE zorganizowane zostały przy finansowym wsparciu dla sfery nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat honorowy nad imprezą objęli:
Ministerstwo Gospodarki, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju , a także wiele znaczących instytucji, stowarzyszeń i uczelni.
 Na Targach wystawcy zaprezentowali swoje projekty i osiągnięcia, w tym roku blisko 100 wynalazków z różnych dziedzin nauki. W ramach Targów jak corocznie kilkadziesiąt wynalazków ocenianych było w konkursach:
INNOWACJE oraz MERCURIUS GEDANENSIS, przyznawane były także nagrody specjalne, w tym: Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Innowacyjne i Naukowe Działania, Puchar Prezydenta Miasta Gdańska, Nagroda Marszałka Województwa, Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej, Puchar Czeskiej Spółki Hutniczej.
 NAGRODĘ SPECJALNĄ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO za innowacyjne rozwiązania prezentowane na 10. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technicon – Innowacje 2014 otrzymał producent wyrobu- AREX Sp. z o.o. z Grupy WB za Trenażer Przenośnego Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego GROM – TR – PPZR GROM.
 Kmdr por. Mirosław Chmieliński jako członek Zarządu Oddziału SIMP odebrał specjalną statuetkę z podziękowaniami za aktywny udział od wielu lat – członków SIMP w targach TECHNICON-INNOWACJE.
 Targi Technicon-Innowacje miały na celu integrację środowisk, dla których ważne jest hasło Innowacje i Technologia. Adresatami imprezy były instytucje otoczenia biznesu, inwestorzy,  parki i inkubatory technologiczne, innowacyjne firmy technologiczne oraz szkoły wyższe, instytuty i ośrodki naukowo-badawcze. Uczestnicy targów dzielili się wiedzą i doświadczeniami, prezentując najnowsze osiągnięcia i wiodące kierunki rozwoju w wielu dziedzinach nauki.

NAJLEPSZE OSIĄGNIĘCIE TECHNICZNE 2013 ROKU

       Decyzją Kapituły Konkursu na najlepsze osiągnięcie techniczne 2013 roku w ramach VII edycji Konkursu w kategorii prace naukowo-badawcze II miejsce otrzymała praca pt.: „Trenażer przygotowania i użycia morskiej miny dennej – pomiarowej” opracowanej i wdrożonej w pracowni Broni Podwodnej Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Laureatom powyższej pracy zostały wręczone dyplomy w dniu 25.06.2014 w czasie III Dni Mechanika.

NAGRODA NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH GDAŃSKICH TECHNICON 2012

       W roku 2012 na Międzynarodowych Targach Gdańskich odbywały się targi TECHNICON 2012. W tej edycji targów Oddział, wraz z Kol. Pawłem Władkowskim prezentowali „Kolektory słoneczne”, a Koledzy z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni „Trenażer morskiego przeciwlotniczego zestawu artyleryjsko-rakietowego ZU-23-2MR”. Ekspozycja kolegów z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni zdobyła wyróżnienie w KONKURSIE O MEDAL MERCURIUS GEDANENSIS.

       W roku 2012 Oddział zgłosił do V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na Osiągnięcie Techniczne roku 2011 wdrożony projekt pt. „Trenażer morskiego przeciwlotniczego zestawu artyleryjsko-rakietowego ZU-23-2MR”, który został opracowany w Akademii Marynarki Wojennej. Nasze zgłoszenie ocenione zostało bardzo wysoko. Projekt zdobył pierwszą nagrodę na 14 zgłoszonych prac konkursowych. W zespole autorów tego wdrożonego projektu i wdrożenia znaleźli się dwaj nasi koledzy z AMW: kmdr profesor Jan Kobierski i kmdr por. mgr inż. Mirosław Chmieliński.

NAGRODA DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
W XII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
O DYPLOM I NAGRODĘ PREZESA SIMP

       Zdobycie wyróżnienia przez Kol. M. Bohna w Edycji Konkursu na XII Edycji (rok akad. 2010/2011), praca pt.:„Wpływ geometrii przylgni okrętu podwodnego typu Kobben na rozkład naprężeń”, autor: mgr inż. Marek Bohn. Promotor pracy: kmdr por. dr inż. Bogdan Szturomski, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wydział Mechaniczno-Elektryczny. Praca ta otrzymała wyróżnienie.

WYSOKIE NAGRODY DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
W IX EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
O DYPLOM I NAGRODĘ PREZESA SIMP

    Rozstrzygnięty został Ogólnopolski Konkurs Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP. Do I etapu Konkursu na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej (r.a. 2007/08) organizowanego przez Zarząd Główny SIMP zgłoszone zostały 2 prace wykonane przez studentów z Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej:

 1. „Projekt układu zawieszenia przedniego do samochodu sportowego”, autor: mgr inż. Marek Łosik, promotor pracy: dr inż. Ryszard Woźniak, Wydział Mechaniczny.
 2. „Budowa układu obciążenia ogniwa paliwowego wykonanego w technologii PEM”, autor: Tomasz Kaczmarczyk, promotor pracy: dr inż. Józef Czucha, Wydział Elektrotechniki i Automatyki.

Komisja I etapu Konkursu pod przewodnictwem dr hab. inż. Jerzego Łabanowskiego pozytywnie oceniła zgłoszone prace i skierowała do II etapu konkursu, który odbył się w Warszawie.
Główna Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof.dr hab.inż. Jana Pilarczyka przyznała

I nagrodę:
mgr inż. Tomaszowi Kaczmarczykowi

oraz

IV miejsce (wyróżnienie) mgr inż. Markowi Łosikowi

Prace zostały wyróżnione w grupie 24 prac dyplomowych zgłoszonych do Konkursu przez wszystkie liczące się wyższe uczelnie techniczne w kraju.