<------------------ Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ------------------>

Informacje

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Koła SIMP w przy AMW

Na podstawie § 56 Statutu SIMP w imieniu Zarządu Koła SIMP przy AMW, zapraszam wszystkich Członków Koła na Walne Zebranie Członków koła SIMP, które odbędzie się

20 lutego 2018 r. o godz. 15:30

w budynku nr 3 (ARTYLERIA) na terenie AMW

Według Statutu SIMP

§ 55

1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków SIMP.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) uchwalanie kierunków działania zgodnie z wytycznymi i uchwałami władz SIMP,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej,

3) rozpatrywanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, na wniosek komisji rewizyjnej,

4) wybór prezesa, członków zarządu oraz komisji rewizyjnej,

5) wybór delegatów na walne zgromadzenie oddziału.

§ 56

1.Walne zebranie członków zwołuje zarząd koła zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku zebrania co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

2.W walnym zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie koła, z głosem doradczym zaproszeni goście.

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO KOŁA SIMP przy 20.02.2018 r.

1. Otwarcie Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego ( Prezes Koła )

2. Przedstawienie Zasad Organizacyjnych Akcji Sprawozdawczo – Wyborczej ( Prezes Koła )

3. Zatwierdzenie Porządku Obrad – ( głosowanie jawne )

4. Wybór Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego - ( głosowanie jawne )

5. Wybór Prezydium Zebrania.

6. Wybór Protokolanta Zebrania

7. Wybór Komisji Mandatowej

8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

9. Wybór Komisji Skrutacyjnej

10. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Koła z działalności w minionej kadencji

11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

12. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła

13. Wybory

Zgodnie z § 25 pkt. 3 statutu SIMP – w jednostkach organizacyjnych terenowych – Koła SIMP i specjalistycznych oraz w wewnętrznych strukturach tych jednostek – o tajności lub jawności wyborów decydują ich gremia sprawozdawczo – wyborcze.

14.1. Wybory prezesa Zarządu Koła

14.2. Wybory Członków Zarządu Koła

14.3. Wybory Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału

14.4. Dyskusja

15. Podjęcie Uchwały Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego

16. Zakończenie Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego

Prezes Koła SIMP przy AMW

Bogdan Pojawa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLSKIE TOWARZYSTWO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH I DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ SIMP Oddział w Gdańsku

Deklaracja czlonkowska PTBNiDT SIMP
PTBNiDT SIMP Regulamin

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODDZIAŁ W GORZOWE WLKP. było współorganizatorem

VIII Międzynarodowej Konferencji „Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej”, która obyła sie w m. Łagów – Brandenburgia w dniach 11-14.06.2014 roku. Tematem Konferencji były „Wyzwania badawcze związane z zastosowaniem nowych materiałów i rozwojem technologii wytwarzania”.

Prezentowane zagadnienia dotyczyły:

• Prezentacja wyników badań i doświadczeń laboratoriów związanych z zastosowaniem nowych materiałów i rozwojem technologii wytwarzania,

• Prezentacja wyników badań i doświadczeń laboratoriów z zakresu wytwarzania i eksploatacji urządzeń oraz porównań międzylaboratoryjnych,

• Zagadnienia związane z akredytacją, uznawaniem laboratoriów i certyfikacja personelu badawczego

• Wystawa aparatury badawczej i wyposażenia pomiarowego.

Autorami referatu na temat LABORATORIA BADAWCZE NDT W PROCESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WYROBÓW TECHNIKI WOJSKOWEJ byli : Chmieliński M., Jurczak W., Kubisiak Sz., Lipnicki M., Pojawa B.- przedstawiciele PTBNiDT SIMP oddziału w Gdańsku, a referat zaprezentował przedstawiciel Olympus Polska Sp.z o.o. Szymon Kubisiak.

Podczas 13. Bałtyckich Targów Militarnych Balt Military Expo 2014 (24-26 czerwca) Akademia Marynarki Wojennej otrzymała wyróżnienie Prezesa Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju za endoskopowe stanowisko diagnostyki luf artyleryjskich. Endoskopowe stanowisko diagnostyki luf artyleryjskich było jednym z trzech stanowisk wystawianych w ramach stoiska Akademii Marynarki Wojennej. Ta diagnostyka pozwala na ocenę stanu technicznego lufy przy pomocy urządzenia endoskopowego. Obsługiwane średnice (kalibry) to: 23, 30, 35, 57, 76 i 76,2 mm. Na stanowisku można również wykonać czyszczenie przewodu lufy oraz komory nabojowej. Badania można rejestrować, archiwizować oraz wizualizować.

Projektem towarzyszącym targom była VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON 2014, której tematem przewodnim były Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”. Zgłoszono 80 referatów, które obejmowały trzy bloki tematyczne: morskie systemy walki, system bezpieczeństwa morskiego i eksploatację techniki morskiej. Do udziału w konferencji zgłosiło się 172 uczestników z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Francji, Holandii, Włoch i Izraela. Po raz pierwszy zorganizowano konkurs na najbardziej nowatorski referat. Największą liczbę punktów zdobył referat napisany na temat „Diagnostyka stanu technicznego luf artyleryjskich przy wykorzystaniu wideoskopu” i został wybrany jako najbardziej nowatorski. Współautorami byli przedstawiciele AMW kmdr por. Mirosław Chmieliński i kmdr por. rez. Mirosław Gołyga oraz przedstawiciel Olympus Polska Sp. z o.o. Szymon Kubisiak.

_________________________________________________________________________________________

POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERÓW MOTORYZACJI SIMP Oddział w Gdańsku

Deklaracja Członkowska PTIM SIMP Oddział Gdańsk

Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP, jest stowarzyszeniem osób prywatnych, inżynierów związanych z przemysłem motoryzacyjnym. Korzystając z sieci Oddziałów Stowarzyszenia PTIM SIMP posiada Koła i Oddziały na terenie Polski.
Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP jest członkiem FISITA – Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Inżynierów Samochodowych.
Do podstawowych celów Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP należą:

rozwój nauki i techniki;
podnoszenie kwalifikacji;
popularyzowanie twórców techniki;
propagowanie wiedzy i kultury technicznej;
ochrona spraw osobistych i zawodowych inżynierów i techników samochodowych.

Cele te Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP osiąga między innymi podejmując następujące działania:

poradnictwo techniczne;
oceny,opinie techniczne i wyceny pojazdów ;
organizowanie kursów szkoleniowych;
organizowanie konferencji i kongresów naukowo-technicznych;
pomoc w uzyskiwaniu tytułów rzeczoznawców, rzeczników patentowych, inżynierów europejskich.