<------------------ Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ------------------>

Kierunki Działania PTIM


KIERUNKI DZIAŁANIA KRAJOWEGO POROZUMIENIA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH


Załącznik do sprawozdania z dnia 11.04.2013r.
Kierunki działalności Krajowego Porozumienia STOWARZYSZEŃ
Rzeczoznawców Samochodowych na kadencję 2013r.Oddziaływanie Krajowego Porozumienia STOWARZYSZEŃ w kierunku konsekwentnego egzekwowania i przestrzegania postanowień Kodeksu Etyki Rzeczoznawców Samochodowych w środowiskach rzeczoznawczych (STOWARZYSZENIACH) będących członkami Krajowego Porozumienia STOWARZYSZEŃ oraz upowszechnienie Kodeksu w Towarzystwach Ubezpieczeniowych i Ogniwach Administracji Państwowej (Urzędy Celne, Skarbowe, Sądy) – praca ciągła.

Mobilizowanie Rzecznika Ubezpieczonych do działań w Ministerstwie Finansów oraz na różnych szczeblach administracji państwowej, odnośnie inicjowania dalszych prac legislacyjnych nad projektem zmian ustawy z dnia 12.05.2009r. „Prawo o Ruchu Drogowym” dotyczących rzeczoznawstwa samochodowego – praca ciągła.

Ukierunkowanie procedur przyjmowania nowych kandydatów i rzeczoznawców samochodowych w poszczególnych STOWARZYSZENIACH – członków Krajowego Porozumienia STOWARZYSZEŃ Rzeczoznawców Samochodowych, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców.

Kontynuowanie dotychczasowych działań szkoleniowych, seminaryjnych i rekomendacji w zakresie kwalifikowania kadry rzeczoznawców na Krajową Listę Ekspertów do opiniowania pojazdów zabytkowych i kolekcjonerskich na użytek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.

Wypracowanie stanowiska Krajowego Porozumienia STOWARZYSZEŃ Rzeczoznawców Samochodowych w sprawie członkowstwa w Międzynarodowej Federacji Europejskiej F.I.E.A. rzeczoznawców samochodowych zrzeszonych w Stowarzyszeniach Krajowego Porozumienia Rzeczoznawców Samochodowych.

Oddziaływanie na rzecz zwiększenia potencjału jakościowego i ilościowego rzeczoznawców certyfikowanych w kraju poprzez poszczególne stowarzyszenia we współdziałaniu z biurami certyfikacji rzeczoznawców samochodowych (biura w Warszawie i Wrocławiu) – praca ciągła.

Kontynuacja zabiegów organizacyjno-technicznych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz w Ministerstwie Sprawiedliwości i Komisjach Sejmowych odnośnie ochrony zawodu rzeczoznawcy samochodowego w grupie zawodów regulowanych z zabezpieczeniem wyższego wykształcenia w tym zawodzie.

Oddziaływanie na rzecz wypracowania racjonalnego rozwiązania w problematyce certyfikacji rzeczoznawców, TUVPOL Wrocław w aspekcie przyjętych rozwiązań i doświadczeń wypracowanych we współdziałaniu Krajowego Porozumienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wykluczenie certyfikacji na pojazdy zabytkowe).Sekretarz Jan NOWAK Przewodniczący – Koordynator Zygmunt OSTROWSKI