<------------------ Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ------------------>

Aktualności PTBNiDT


POLSKIE TOWARZYSTWO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH I DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ – SIMP


Gdynia, dnia 19 marzec 2014 r.


SPRAWOZDANIE
z zebrania sprawozdawczo – wyborczego Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP.W dniu 19.03.2014. o godzinie 15.00 w Pracowni Broni Rakietowej i Artylerii Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – w sali nr 5 budynek nr 4 – odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP. Porządek zebrania przewidywał:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie projektu porządku dziennego.
  3. Zatwierdzenie protokołu nr 1/2014 z inaugurującego 1-szego posiedzenia Zarządu Oddziału Gdańsk PTBNiDT.
  4. Przeprowadzenie wyborów Oddziału Gdańskiego Towarzystwa i dokonanie wyboru do Zarządu do walnego Zgromadzenia Członków PTBNiDT SIMP.
  5. Informacja kol. M.F. CHMIELIŃSKIEGO nt. najbliższych kierunków działania.
  6. Sprawy różne.
  7. Wolne wnioski i ustalenie terminu kolejnego spotkania.
  8. Zamknięcie posiedzenia.Na początku spotkania członków Oddziału Gdańskiego PTBNiDT SIMP nastąpiła prezentacja zakresu działania firmy przez Prezesa Zarządu Koli Sp. z o.o. – Gł. Inżyniera d/s Jakości i Badań – Pana Marka K. Lipnickiego. Prezentacja ta pozwoliła na zapoznanie się wszystkich uczestników spotkania z dotychczasowym udziałem Pana Marka K. Lipnickiego w działalności w PTBNiDT SIMP, po czym miała miejsce dyskusja świadcząca o zainteresowaniu środowiska tym problemami choć była bardzo ograniczona czasowo.
Po zakończeniu w/w prezentacji odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W zebraniu udział wzięło 10 osób – członków Oddziału Gdańskiego PTBNiDT SIMP. Sprawozdania ustępującego Zarządu nie było, gdyż Oddział Gdański PTBNiDT SIMP zainicjował swoją działalność dopiero miesiąc temu, co przedstawił w krótkim komunikacie kol. Mirosław Franciszek CHMIELIŃSKI, dlatego też nie było dyskusji, głosowania ani nie było sprawozdania ustępującego Zarządu.
Na Przewodniczącego Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP zgłoszono i jednogłośnie przegłosowano kandydaturę: kol. Mirosława Franciszka CHMIELIŃSKIEGO.
Na członków Zarządu Oddziału Gdańskiego PTBNiDT SIMP wybrano:
kol. Marka K.LIPNICKIEGO – wiceprezesa
kol. Bogdana POJAWĘ – sekretarza
kol. Wojciech JURCZAKA – członka zarządu oddziału
kol. Janusza ROLKA – członka zarządu oddziału


Na delegata na walne zebranie PTBNiDT SIMP, które odbędzie się w maju w Warszawskim Domu Technika wybrano:
kol. Marka K.LIPNICKIEGO
Na tym dokonano zamknięcia zebrania i podpisano protokół.

Przewodniczący Oddziału Gdańskiego
PTBNiDT SIMP
Mirosław Franciszek CHMIELIŃSKI