<------------------ Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ------------------>

O Stowarzyszeniu SIMP

Historia Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki
Technicznej SIMP


Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP obchodzi 55-lecie działalności w dziedzinie badania materiałów. Zasadniczy nurt aktywności naukowej i technicznej w wyżej wymienionej dziedzinie rozwijał się w ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, które było wielokrotnie inicjatorem, jak i wraz z Polską Akademią Nauk merytorycznym opiekunem tematyki badań materiałów w kraju. W roku 1956 rozpoczęła działalność Sekcja Doświadczalnej Analizy Naprężeń, której przewodniczącym był prof. Jerzy Pindera. W 1959 r. nastąpiła zmiana nazwy i dalsza działalność była prowadzona w ramach Sekcji Wytrzymałości Materiałów. W roku 1964 przewodnictwo Sekcji objął prof. Zdziaław Pawłowski. Nastąpiła kolejna zmiana nazwy na Sekcję Wytrzymałości i Badania Materiałów. W ciągu 20 lat przewodniczącym Sekcji pozostawał profesor Zdzisław Pawłowski, wybrany następnie Honorowym Przewodniczącym. Przewodniczącymi Sekcji Wytrzymałości i Badania Materiałów w latach 1984-1990 byli doc. Czesław Dybiec oraz dr inż. Roman Ostrowski. W 1990 r. przewodniczącym został wybrany dr inż. Jan Mottl i zgodnie z uchwałą ZG SIMP została przyjęta nazwa Towarzystwa Badań Nieniszczącyh SIMP. W 1995 r. w związku z rozszerzeniem działalności merytorycznej, jak i z potrzeb wynikających ze współpracy międzynarodowej Towarzystwu została nadana nazwa Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP. Obowiązki przewodniczącego pełni do chwili obecnej dr inż. Jan Mottl, a Honorowym Przewodniczącym pozostawał do swej śmierci w 1999 r. prof. Zdzisław Pawłowski. PTBNiDT SIMP posiada oddziały w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Od 1970 r. reprezentowane jest w Międzynarodowym Komitecie Badań Nieniszczących (International Committee for Nondestructive Testing). W latach 1955-1970 Polska była reprezentowana w wymienionym Komitecie przez PAN. W 1969 r. zostaje członkiem Międzynarodowego Zrzeszenia ds. Problemu Pękania (International Congress on Fracture). W 1978 r. zostaje nawiązana współpraca z Europejską Radą ds. Badań Nieniszczącyh (European Council for Nondestructive Testing). W 1998 r. PTBNiDT SIMP jako współzałożyciel zostaje członkiem Europejskiej Federacji Badań Nieniszczących (European Federation of Nondestructive Testing), organizacji posiadającej status prawny i zarejestrowanej w Brukseli. W ciągu wieloletniej działalności zorganizowano 34 Krajowe Konferencje Badań Nieniszczących (liczba uczestników na każdej z nich wynosiła od 250 do 600), ponad 100 seminariów, konferencji monotematycznych oraz wiele kursów szkoleniowych umożliwiających uzyskiwanie uprawnień w różnych metodach badań nieniszczących, np. wyłącznie w badaniach ultradźwiękowych w latach 1962-1996 zorganizowano 256 kursów. Przedstawiciele Polski brali czynny udział we wszystkich Międzynarodowych Kongresach Badań Nieniszczących (w latach 1955-1970 reprezentując PAN, a następnie SIMP) odbywających się na wszystkich kontynentach. Reprezentanci naszego Towarzystwa brali także udział w konferencjach regionalnych (Konferencje Europejskie, Panamerykańskie, Azjatyckie). Szeroki udział członków naszego Towarzystwa został odnotowany w konferencjach organizowanch przez sąsiadów. Byliśmy także organizatorami jak i współorganizatorami konferencji międzynarodowych (na podkreślenie zasługuje organizacja VII Międzynarodowego Kongresu Badań Nieniszczących w 1973 r. w Warszawie, jak i Polsko-Czesko- Niemieckiej Konferencji BN w 1997 r. w Dreźnie).