Komunikaty

KOMUNIKAT 01/2018

WYTYCZNE PRZEPROWADZENIA ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH
W KOŁACH I SEKCJACH N-T

Niniejsze wytyczne przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kołach i sekcjach n-t zostały opracowane na podstawie dokumentu „Zasady organizacyjne akcji sprawozdawczo-wyborczej  SIMP”zatwierdzonego przez Zarząd Główny SIMP oraz postanowień Zarządu Oddziału SIMP w Gdańsku,

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Liczbę delegatów na walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału ustala się:  dla Sekcji n-t: 1 delegat, dla Koła SIMP: 1 delegat na 5 członków.
 2. Jako liczbę członków przyjmuje się liczbę członków spełniających wymogi §13, §17 i §18 Statutu SIMP.
 3. Lista członków (bazowa), która jest podstawą do wyboru liczby delegatów na WZD Oddziału powinna zawierać nazwiska tylko tych członków, którzy opłacili składki członkowskie za rok 2009 najpóźniej w dniu zebrania wyborczego w Kole SIMP.
 4. Opłacone składki powinny wpłynąć do Oddziału SIMP najpóźniej w terminie 10 dni od daty odbycia zebrania.
 5. Na podstawie list opłaconych składek Zarząd Oddziału ustali liczbę mandatów, które będą wydane delegatom.

B. ODDZIAŁY SEKCJI NAUKOWO-TECHNICZNYCH

 1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze oddziałów sekcji i towarzystw naukowo-technicznych – należy zwołać w okresie ustalonym przez zarządy poszczególnych sekcji n-t ZG SIMP.
 2. Termin zebrania winien być ustalony w porozumieniu z Zarządem (tzw. Głównej) Sekcji oraz Zarządem Oddziału SIMP.
 3. Na zebrania sprawozdawczo-wyborcze oddziałów sekcji należy zaprosić przedstawicieli:
 • Zarządu (tzw. Głównej) Sekcji,
 • Zarządu Oddziału SIMP,
 • Kierownictwa zakładów zainteresowanych działalnością Sekcji.
 1. Zebrania te dokonują wyboru:
 • delegatów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze sekcji n-t (tzw. głównych), w liczbie określonej przez zarządy sekcji,
 • delegatów na walne zgromadzenie oddziału SIMP, wg zasad ustalonych przez zarząd oddziału SIMP.
 1. W porządku obrad zebrania należy przewidzieć:
 • rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Sekcji.
 • udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Sekcji, na podstawie wniosku zgłoszonego przez Komisję Wnioskową,
 • ocenę realizacji uchwał: XXXI WZD SIMP,
 • dyskusję nad zagadnieniami technicznymi, techniczno-ekonomicznymi i ogólno-gospodarczymi, wiązanymi z działalnością sekcji oraz stowarzyszeniowymi, ujętymi jako tematy wiodące w kampanii sprawozdawczo-wyborczej,
 • uchwalenie programu i kierunków działania oddziału sekcji na okres następnej kadencji,
 • wybór prezesa i zarządu oddziału sekcji,
 • wybór komisji rewizyjnej oddziału sekcji,
 • wybór delegatów – wg pkt. 2.4. niniejszych zasad.
 1. Protokół, uchwały zebrania sprawozdawczo-wyborczego, skład osobowy nowo wybranego Zarządu Oddziału Sekcji oraz nazwiska delegatów, należy przekazać do Zarządu Oddziału i Zarządu Sekcji (tzw. Głównych) w ciągu 10 dni od daty zebrania.
 2. Preliminarz kosztów zebrania winien być uzgodniony z Zarządem Oddziału SIMP.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami, mają zastosowanie odpowiednie postanowienia statutu SIMP oraz regulamin Sekcji Naukowo-Technicznych SIMP.

C. KOŁA SIMP

 1. Okresy organizowania walnych zebrań w kołach SIMP ustalą Zarządy poszczególnych Oddziałów SIMP.
 2. Porządek obrad walnego zebrania powinien obejmować:
 • uchwalenie kierunków działania gwarantujących realizację celów statutowych SIMP,
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej (jeżeli jest),
 • rozpatrywanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi na podstawie wniosku zgłoszonego przez Komisję Wnioskową,
 • wybór prezesa, członków zarządu oraz komisji rewizyjnej (jeżeli jest potrzebna),
 • wybór delegatów na walne zgromadzenie oddziału, w liczbie określonej przez zarządy właściwych oddziałów SIMP – stanowiącej jednakowe kryteria przedstawicielskie, oparte o liczby członków zrzeszonych w poszczególnych kołach oddziału SIMP.
 1. Tryb przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań w kołach, które ze względu na liczebność nie są w stanie odbyć wspólnego zebrania wszystkich członków – ustalą zarządy właściwych oddziałów SIMP. Zalecenie to dotyczy także kół o małej liczebności członków SIMP, dla których procedura przeprowadzania zebrań sprawozdawczo-wyborczych powinna być uproszczona.
 2. Termin i miejsce walnego zebrania – ustala się z kierownictwem zakładu pracy, na terenie którego koło prowadzi działalność oraz z Zarządem Oddziału SIMP, zapraszając do udziału w nim ich przedstawicieli.
 3. Protokół walnego zebrania wraz z wykazem nowego składu osobowego zarządu koła i komisji rewizyjnej koła oraz lista osób wybranych jako delegatów na walne zgromadzenia oddziału SIMP, powinny być przekazane Zarządowi Oddziału SIMP w terminie 10 dni od daty odbycia zebrania. Kopie tych dokumentów należy złożyć kierownikowi zakładu pracy, w którym koło prowadzi działalność.

Za Zarząd Oddziału SIMP w Gdańsku

Prezes

mgr inż. Jerzy Stawarz


KOMUNIKAT 07/2013

   Niniejsze wytyczne przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kołach i sekcjach n-t. zostały opracowane na podstawie dokumentu „Zasady organizacyjne akcji sprawozdawczo-wyborczej poprzedzającej XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP” opracowanego 04.10.2013 r. i zatwierdzonego przez Zarząd Główny SIMP.

REGULAMIN XXXI WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ODDZIAŁU SIMP W GDAŃSKU


KOMUNIKAT 01/2010

WYTYCZNE PRZEPROWADZENIA ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH
W KOŁACH I SEKCJACH N-T

Niniejsze wytyczne przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kołach i sekcjach n-t zostały opracowane na podstawie dokumentu „Zasady organizacyjne akcji sprawozdawczo-wyborczej poprzedzającej XXXII WZD SIMP” opracowanego 12.09.2009 r. i zatwierdzonego przez Zarząd Główny SIMP oraz postanowień Zarządu Oddziału SIMP w Gdańsku, które odbyło się 04 lutego 2010 r.

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Liczbę delegatów na walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału ustala się:  dla Sekcji n-t: 1 delegat, dla Koła SIMP: 1 delegat na 5 członków.
 2. Jako liczbę członków przyjmuje się liczbę członków spełniających wymogi §13, §17 i §18 Statutu SIMP.
 3. Lista członków (bazowa), która jest podstawą do wyboru liczby delegatów na WZD Oddziału powinna zawierać nazwiska tylko tych członków, którzy opłacili składki członkowskie za rok 2009 najpóźniej w dniu zebrania wyborczego w Kole SIMP.
 4. Opłacone składki powinny wpłynąć do Oddziału SIMP najpóźniej w terminie 10 dni od daty odbycia zebrania.
 5. Na podstawie list opłaconych składek Zarząd Oddziału ustali liczbę mandatów, które będą wydane delegatom.

B. ODDZIAŁ SIMP

 1. Zgromadzenie otwiera ustępujący Prezes Oddziału SIMP w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Po otwarciu obrad, zgromadzenie dokonuje wyboru przewodniczącego obrad, członków prezydium i protokolanta zgromadzenia.
 3. Do zadań przewodniczącego zgromadzenia należy ogólne kierownictwo obradami.
 4. Po wyborze Prezydium, zgromadzenie wybiera:
 • Komisję Wnioskową, która przygotowuje i prezentuje projekty uchwał i rezolucji,
 • Komisję Wyborczą, której zadaniem jest przygotowanie list kandydatów zgodnie postanowieniami Statutu SIMP w tej sprawie,
 • Komisję Mandatową, której zadaniem jest sprawdzenie obecności na zgromadzeniu oraz przedstawienie wniosku o uznanie prawomocności zgromadzenia do podejmowania uchwał i przeprowadzenia wyborów,
 • Komisję Skrutacyjną, której zadaniem jest przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników wyborów. W pracach Komisji Skrutacyjnej nie mogą brać udziału osoby, które kandydują do władz i organów kontrolno-orzekających. Komisję Skrutacyjną wybiera się po zamknięciu list kandydatów do władz i organów kontrolno-orzekających.
 1. Skład liczebny komisji ustala zgromadzenie.
 2. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza.
 3. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który powinien być podpisany przez cały skład komisji i stanowić załącznik do protokółu ze zgromadzenia.
 4. Sprawozdanie z prac komisji składa zgromadzeniu przewodniczący komisji.
 5. Przewodniczący zgromadzenia otwiera dyskusję i udziela głosu w kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo zabierania głosu mają przedstawiciele władz oraz członkowie honorowi SIMP.
 6. Wnioski na zgromadzeniu mogą być zgłaszane ustnie lub na piśmie, w formie wyraźnie precyzującej istotę zagadnienia.
 7. W dyskusji nad wnioskami w sprawach nie mających charakteru merytorycznego, a tylko formalny, mogą wziąć udział jedynie dwaj uczestnicy zgromadzenia, z których jeden wypowiada się za wnioskiem a drugi przeciw wnioskowi. Decyzję w sprawie wniosków formalnych podejmuje zgromadzenie w głosowaniu jawnym.
 8. Dyskusja powinna być otwarta nad każdym z wniosków bezpośrednio po jego zgłoszeniu.
 9. Przewodniczący zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy osób zgłoszonych do dyskusji, albo po podjęciu przez zgromadzenie uchwały o zamknięciu dyskusji.
 10. Przewodniczący zgromadzenia poddaje pod głosowanie wnioski i projekty uchwały będące przedmiotem obrad.
 11. Głosowanie dotyczące wniosków i projektów uchwał odbywa się jawnie, jeżeli zgromadzenie nie uchwali głosowania tajnego.
 12. Uchwały zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów; w razie ich równości, rozstrzyga głos przewodniczącego.
 13. Nie można jednocześnie kandydować do zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego, lub dwóch z wymienionych organów.
 14. Listy kandydatów do władz i organów sporządzone przez Zarząd Oddziału przekazuje się do komisji wyborczej. Liczba kandydatów nie powinna przekraczać więcej niż o 25% wymaganą liczbę członków władz lub organów.
 15. Listy kandydatów do władz i organów zgłasza komisja wyborcza. Wszyscy kandydaci do władz i organów orzekających Stowarzyszenia powinni wcześniej, na Karcie Zgłoszenia Kandydata, uzyskać poparcie właściwego Koła lub Oddziałowej Sekcji N-T SIMP, a kandydaci ustępującego Zarządu Oddziału – poparcie ustępującego Prezesa.
 16. Zarząd Oddziału zaleca, aby kandydat na Prezesa posiadał staż działalności w Zarządzie Oddziału, co najmniej jedną pełną kadencję i uzyskał poparcie ustępującego Zarządu Oddziału, a kandydat zgłoszony bezpośrednio przez uczestniczących w zgromadzeniu delegatów, oprócz poparcia właściwego Koła lub Oddziałowej sekcji N-T SIMP – poparcie 5 delegatów obecnych na sali obrad i reprezentujących więcej niż jedno koło lub sekcję N-T SIMP.
 17. Liczba kandydatów zgłoszona komisji wyborczej przez ustępujący Zarząd Oddziału wraz z liczbą kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uczestniczących w zgromadzeniu kandydatów, na listach przygotowanych przez komisję wyborczą nie powinna przekraczać więcej niż o 50% liczbę członków określoną w Statucie SIMP dla władz i organów orzekających Stowarzyszenia. Ma to na celu zapewnienie właściwej ciągłości pracy Zarządu Oddziału.
 18. Wyjątek od podanej wyżej zasady stanowi liczba kandydatów na Prezesa Oddziału, którą ustala się maksymalnie na dwie osoby.
 19. Przygotowane listy kandydatów do Zarządu Oddziału mogą być uzupełnione o kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uczestniczących w Zgromadzeniu delegatów. Każdą tak zgłoszoną kandydaturę musi poprzeć imiennie co najmniej trzech delegatów, a kandydat musi wypełnić „Kartę Zgłoszenia Kandydata”.
 20. Listę kandydatów na Prezesa sporządza również komisja wyborcza.
 21. Jeżeli w stosunku do którejkolwiek z zaproponowanych lub zgłoszonych kandydatur wniesiony zostanie sprzeciw, delegaci po przedyskutowaniu, decydują większością głosów w głosowaniu jawnym, czy daną kandydaturę pozostawić na liście.
 22. O zamknięciu listy kandydatów decyduje zgromadzenie w głosowaniu jawnym.
 23. Każda zgłoszona kandydatura do komisji wyborczej lub bezpośrednio z sali obrad powinna zawierać następujące informacje o kandydacie:
 • imię i nazwisko,
 • tytuł zawodowy i naukowy,
 • miejsce pracy i zajmowane stanowisko,
 • wiek i funkcje pełnione dotychczas w SIMP i NOT,
 • staż stowarzyszeniowy w SIMP,
 • posiadane odznaczenia i wyróżnienia,
 • posiadane tytuły rzeczoznawcy, wykładowcy,
 • adres zamieszkania,
 • zgodę na kandydowanie,
 • zobowiązanie do aktywnej pracy po wyborze.
 1. Po zakończeniu zgłaszania kandydatur, komisja wyborcza sporządza osobne listy do głosowania na Prezesa, członków władz i organów SIMP, umieszczając na nich nazwiska wszystkich zgłoszonych kandydatów.
 2. Zgodnie z § 25 Statutu SIMP (przez analogię) wybory władz i organów kontrolno-orzekających odbywają się w głosowaniu tajnym.
 3. Uprawniony do głosowania wybiera spośród nazwisk znajdujących się na liście tych kandydatów, na których oddaje głos, skreślając dowolną liczbę kandydatów, a pozostawiając nie więcej niż liczbę wybieranych osób do władz i organów zgodnie ze Statutem SIMP i ustaleniami zgromadzenia. Skreślenie mniejszej ilości kandydatów lub wszystkich na liście unieważnia głos.
 4. Po przeprowadzeniu głosowania, komisja skrutacyjna oblicza głosy i sporządza protokół, w którym wyniki głosowania na każdego kandydata podaje oddzielnie.
 5. Za wybranych do władz i organów kontrolno-orzekających SIMP, uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów.
 6. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą ilość głosów, powodując tym przekroczenie ograniczonej liczby osób wybieranych, zarządza się dodatkowe głosowanie na te osoby, lub zwiększa się liczebność danego ogniwa władz lub organów o ile mieści się to w granicach przewidzianych Statutem SIMP.
 7. Przy wyborze delegatów na WZD SIMP, należy wybrać także zastępców w ilości określonej przez zgromadzenie.
 8. Przewodniczący obrad ogłasza zamknięcie zgromadzenia po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad.
 9. Z przebiegu obrad zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący obrad i protokolant.
 10. Protokół z obrad zgromadzenia powinien być sporządzony niezwłocznie i w ciągu 10 dni od daty zgromadzenia przekazany do ZG SIMP. Kopia protokółu powinna pozostać w aktach Oddziału.
 11. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz i organów kontrolno-orzekających powinno nastąpić w okresie 10 dni od daty wyborów.
 12. Zebranie konstytucyjne zwołuje i przewodniczy mu Prezes Oddziału.
 13. Wyboru Prezydium Zarządu dokonuje konstytucyjne zebranie Zarządu w trybie tajnym.
 14. Wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego dokonuje konstytucyjne zebranie tych organów, a przewodniczy im najstarszy wiekiem członek tych organów.
 15. W zgromadzeniu (zebraniu) z głosem doradczym, mają prawo uczestniczyć członkowie ustępujących władz o ile nie zostali wybrani delegatami.

C. ODDZIAŁY SEKCJI NAUKOWO-TECHNICZNYCH

 1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze oddziałów sekcji i towarzystw naukowo-technicznych – należy zwołać w okresie ustalonym przez zarządy poszczególnych sekcji n-t ZG SIMP.
 2. Termin zebrania winien być ustalony w porozumieniu z Zarządem (tzw. Głównej) Sekcji oraz Zarządem Oddziału SIMP.
 3. Na zebrania sprawozdawczo-wyborcze oddziałów sekcji należy zaprosić przedstawicieli:
 • Zarządu (tzw. Głównej) Sekcji,
 • Zarządu Oddziału SIMP,
 • Kierownictwa zakładów zainteresowanych działalnością Sekcji.
 1. Zebrania te dokonują wyboru:
 • delegatów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze sekcji n-t (tzw. głównych), w liczbie określonej przez zarządy sekcji,
 • delegatów na walne zgromadzenie oddziału SIMP, wg zasad ustalonych przez zarząd oddziału SIMP.
 1. W porządku obrad zebrania należy przewidzieć:
 • rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Sekcji.
 • udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Sekcji, na podstawie wniosku zgłoszonego przez Komisję Wnioskową,
 • ocenę realizacji uchwał: XXXI WZD SIMP,
 • dyskusję nad zagadnieniami technicznymi, techniczno-ekonomicznymi i ogólno-gospodarczymi, wiązanymi z działalnością sekcji oraz stowarzyszeniowymi, ujętymi jako tematy wiodące w kampanii sprawozdawczo-wyborczej,
 • uchwalenie programu i kierunków działania oddziału sekcji na okres następnej kadencji,
 • wybór prezesa i zarządu oddziału sekcji,
 • wybór komisji rewizyjnej oddziału sekcji,
 • wybór delegatów – wg pkt. 2.4. niniejszych zasad.
 1. Protokół, uchwały zebrania sprawozdawczo-wyborczego, skład osobowy nowo wybranego Zarządu Oddziału Sekcji oraz nazwiska delegatów, należy przekazać do Zarządu Oddziału i Zarządu Sekcji (tzw. Głównych) w ciągu 10 dni od daty zebrania.
 2. Preliminarz kosztów zebrania winien być uzgodniony z Zarządem Oddziału SIMP.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami, mają zastosowanie odpowiednie postanowienia statutu SIMP oraz regulamin Sekcji Naukowo-Technicznych SIMP.

D. KOŁA SIMP

 1. Okresy organizowania walnych zebrań w kołach SIMP ustalą Zarządy poszczególnych Oddziałów SIMP.
 2. Porządek obrad walnego zebrania powinien obejmować:
 • uchwalenie kierunków działania gwarantujących realizację celów statutowych SIMP,
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej (jeżeli jest),
 • rozpatrywanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi na podstawie wniosku zgłoszonego przez Komisję Wnioskową,
 • wybór prezesa, członków zarządu oraz komisji rewizyjnej (jeżeli jest potrzebna),
 • wybór delegatów na walne zgromadzenie oddziału, w liczbie określonej przez zarządy właściwych oddziałów SIMP – stanowiącej jednakowe kryteria przedstawicielskie, oparte o liczby członków zrzeszonych w poszczególnych kołach oddziału SIMP.
 1. Tryb przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań w kołach, które ze względu na liczebność nie są w stanie odbyć wspólnego zebrania wszystkich członków – ustalą zarządy właściwych oddziałów SIMP. Zalecenie to dotyczy także kół o małej liczebności członków SIMP, dla których procedura przeprowadzania zebrań sprawozdawczo-wyborczych powinna być uproszczona.
 2. Termin i miejsce walnego zebrania – ustala się z kierownictwem zakładu pracy, na terenie którego koło prowadzi działalność oraz z Zarządem Oddziału SIMP, zapraszając do udziału w nim ich przedstawicieli.
 3. Protokół walnego zebrania wraz z wykazem nowego składu osobowego zarządu koła i komisji rewizyjnej koła oraz lista osób wybranych jako delegatów na walne zgromadzenia oddziału SIMP, powinny być przekazane Zarządowi Oddziału SIMP w terminie 10 dni od daty odbycia zebrania. Kopie tych dokumentów należy złożyć kierownikowi zakładu pracy, w którym koło prowadzi działalność.

                                                      Za Zarząd Oddziału SIMP w Gdańsku

Prezes

mgr inż. Jerzy Stawarz