Wybory zarządu SIMP O/Gdańsk na lata 2022-2026

Wybory zarządu SIMP O/Gdańsk na lata 2022-2026

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 maja Walne Zgromadzenie Delegatów wybrało nowe władze Oddziału SIMP w Gdańsku. 26 maja 2022 r.

Zarząd Oddziału ukonstytuował się w sposób następujący:

1.1. Prezes Oddziału kol. Jerzy ŁABANOWSKI
Honorowy Prezes – kol. Jerzy Stawarz

1.2. Zarząd:

 • Wiceprezes ds. Technicznych – kol. Stanisław Blicharz
 • Wiceprezes ds. Organizacyjnych – kol. Tadeusz Waszkiewicz
 • Pełnomocnik ds. Systemu Jakości – kol. Jadwiga Branicka
 • Sekretarz -kol. Stanisław Snochowski
 • Skarbnik – kol. Marek Szweda
 • Członek Zarządu – kol. Ryszard Jasiński
 • Członek Zarządu – kol. Jacek Skoracki
 • Członek Zarządu – kol. Tomasz Kaczmarczyk
 • Członek Zarządu – kol. Wiktor Wróblewski

1.3. Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – kol. Józef Kubicki
 • Sekretarz – kol. Józef Niegoda
 • Członek – kol. Wojciech Kiełczyński
 • Członek – kol. Marek Janowski

1.4 Pozostali

 •       Pełnomocnik Prezesa ds. ochrony danych osobowych – kol. Michał Pabich
 •       Pełnomocnik Prezesa ds. działalności gospodarczej – kol. Jerzy Stawarz

Aktualny schemat organizacyjny Oddziału:

 • Koło SIMP nr 1 przy Politechnice Gdańskiej
 • Koło SIMP nr 2 przy Biurze Zarządu Oddziału
 • Sekcja Spawalnicza przy O.SIMP w Gdańsku
 • Sekcja Sterowania i Napędów Hydraulicznych przy O.SIMP w Gdańsku
 • Sekcji Techniki Uzbrojenia przy O.SIMP w Gdańsku
 • Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji przy O.SIMP w Gdańsku
 • Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej przy O.SIMP w Gdańsku
Zmarł dr inż. Andrzej Pałżewicz zasłużony członek SIMP Oddziału w Gdańsku

Zmarł dr inż. Andrzej Pałżewicz zasłużony członek SIMP Oddziału w Gdańsku

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 13 lutego 2022 roku, po ciężkiej
chorobie odszedł od nas na zawsze nasz Kolega dr inż. Andrzej PAŁŻEWICZ
przeżywszy 73 lata.
– Wieloletni nauczyciel akademicki,
– Wiceprezes Oddziału przez wiele kadencji,
– Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP w specjalności aparatura i urządzenia dla
przemysłu chemicznego,
– Inżynier Specjalista II stopnia projektowania specjalistycznych maszyn i
urządzeń przemysłowych,
– Biegły sądowy na listach Prezesów Sądów Okręgowych w Gdańsku i w Toruniu,
– Autor i współautor wielu opracowań technicznych takich jak ekspertyzy techniczne, patenty i wzory użytkowe,
– Laureat wielu nagród i odznaczeń.

Andrzej był zawsze uczynny i otwarty dla ludzi, służył innym swoją wiedzą i doświadczeniem.
Pogrzeb odbędzie się 18 lutego 2022 roku na Cmentarzu Łostowickim o godzinie
13:00.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI – składa cały SIMP a w szczególności członkowie Oddziału z Gdańska.

Spotkanie makroregionu SIMP 2021 w Gdańsku

Spotkanie makroregionu SIMP 2021 w Gdańsku

Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Oddziału SIMP Gdańsk w dniach 19-21.11.2021 odbędą się spotkania merytoryczne członków Makroregionu Pomorsko-Kujawskiego SIMP.

PROGRAM MERYTORYCZNY :

Piątek : 19.11.2021

15:00 – 19:00 – spotkanie merytoryczne członków Makroregionu Pomorsko – Kujawskiego SIMP.

(w przerwach – napoje, poczęstunek)

Prezydium – Oddział Gdańsk

 • Powitanie
 • Wybór sekretarza spotkania
 • Wybór Przewodniczącego Makroregionu
 • Aktywność Oddziału SIMP w Gdańsku w obliczu pandemii (odbyte i planowane sympozja, planowane wyjazdy zagraniczne, 75 – lecie Oddziału SIMP w Gdańsku)
 • Sytuacja w Oddziałach w obliczu pandemii – Oddziały – wypowiedzi 10 minutowe: Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Koszalin, Bydgoszcz, Słupsk, Olsztyn, Toruń, Elbląg, Białystok.
 • Przyszłoroczny kalendarz sprawozdawczo – wyborczy przed XXXV Zjazdem Delegatów SIMP, w tym poparcie dla kandydatów z naszego Makroregionu do władz i organów kontrolno- orzekających SIMP
 • Aktywność  O. SIMP  w Gdańsku w przygotowaniach do olimpiady EURO SKILLS (WORLD SKILLS)

Sobota 20.11.2021

16:40 – 19:00 –   spotkanie merytoryczne członków Makroregionu Pomorsko – Kujawskiego SIMP.  W przerwach – napoje, poczęstunek

Prezydium – Oddział Koszalin

 • Sprawy organizacyjne oraz finansowe Stowarzyszenia wynikające z działalności Komisji Statutowo – Regulaminowej
 • Omówienie zmian w prawie energetycznym oraz zmiany w zasadach powoływania i działalności Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych URE
 • Funkcjonowanie prawa wewnętrznego SIMP

Niedziela 21.11.2021

9:30 – 11:30 – spotkanie merytoryczne członków Makroregionu Pomorsko – Kujawskiego SIMP. W przerwach – napoje, poczęstunek

Prezydium – Oddział Gorzów

 • Sytuacja Zamku SIMP w Rydzynie
 • Sprawy finansowe Stowarzyszenia
 • Nagrody, odznaczenia dla członków Stowarzyszenia
 • Działalność ZORPOT
 • Rzeczoznawcy

MIEJSCE SPOTKANIA:
Hotel ORLE, Sobieszewo,
80-680 – Gdańsk,
ul. Lazurowa 8,
Telefon58 308 07 91

Lokalizacja:

Zapraszamy na XXII Pomorskie Sympozjum Spawalnicze, które odbędzie się 2.09.2021 na Politechnice Gdańskiej

Zapraszamy na XXII Pomorskie Sympozjum Spawalnicze, które odbędzie się 2.09.2021 na Politechnice Gdańskiej

SIMP O/Gdańsk jest jednym z organizatorów jak co roku Pomorskiego Sympozjum Spawalniczego. XXII Pomorskie Sympozjum Spawalnicze pt. „Kierunki Rozwoju i Nowości w Spawalnictwie 2021r.” odbędzie się w Gdańsku dnia 2 września 2021 roku wg. poniższego programu.

Ze względu na obowiązujące restrykcje pandemiczne jest naszym obowiązkiem wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy odesłać na adres: anna.janeczek@pg.edu.pl. Bardzo proszę o dopełnienie tego obowiązku.

Szczegółowy program spotkania jest już dostępny w zakładce poniżej. Zapraszamy wszystkich chętnych ozdrowieńców lub zaszczepionych przeciw COVID-19.

formularz do wypełnienia

Prezes SIMP O/Gdańsk z dniem 21.09.2020. stał się profesorem nauk inżynieryjno-technicznych.

Prezes SIMP O/Gdańsk z dniem 21.09.2020. stał się profesorem nauk inżynieryjno-technicznych.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 września 2020r nasz Kolega i jednocześnie Prezes Oddziału Gdańskiego SIMP dr hab. inż. Jerzy Łabanowski otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł Profesora nauk inżynieryjno – technicznych.

Jerzy ŁABANOWSKI

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 września 2020 r. w sprawie nadania tytułu profesora nr 115.9.2020 Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) na pozycji 17 znajduje się prof. dr hab. inż. Jerzy ŁABANOWSKI.

W związku z powyższym SIMP O/Gdańsk postarał się przedstawić bogatą drogę naukową Pana Profesora Jerzego Łabanowskiego.

W roku 1981 ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej uzyskując stopień magistra inżyniera mechanika.  Następnie podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej w PG. Jego pierwsze zainteresowania badawcze dotyczyły nowych materiałów dla przemysłu okrętowego. Brał udział w programie badawczym zmierzającym do wprowadzenia do produkcji stoczniowej stali spawalnych o podwyższonej wytrzymałości. Wyniki przeprowadzonych badań stanowiły podstawę jego pracy doktorskiej pt.: „Wpływ technologii budowy konstrukcji morskich na własności ulepszonych cieplnie blach ze stali 18G2AV” obronionej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PG w 1988 r. Kontynuując zainteresowania nowymi materiałami dla okrętownictwa zajmował się badaniami nowoczesnych stali spawalnych o wysokiej wytrzymałości (E620-E690) oraz drobnoziarnistymi stalami przeznaczonymi na łańcuchy kotwiczne. W kręgu jego zainteresowań znalazły się również wysokowytrzymałe stopy Al-Zn-Mg, których szersze zastosowanie w okrętownictwie limitowała podatność do korozji naprężeniowej. Problematykę niszczenia środowiskowego materiałów poznał bliżej podczas stażów naukowo badawczych, które odbył w Uniwersytecie Bordeaux we Francji. Współpraca z naukowcami z Francji skłoniła go do podjęcia badań mechanizmów niszczenia środowiskowego nowoczesnych stali odpornych na korozję oraz stali żarowytrzymałych. Dużym wyzwaniem było opracowanie nowej metody pozwalającej na bieżącą ocenę stopnia degradacji materiału rur katalitycznych instalowanych w piecach do parowego reformingu metanu pracujących w temperaturze powyżej 900°C. Prace nad tym zagadnieniem prowadził we współpracy z Zakładami Chemicznymi POLICE. Podsumowaniem jego dorobku w zakresie badań austenitycznych staliw żarowytrzymałych po eksploatacji w piecach chemicznych jest monografia pt.: „Ocena procesów niszczenia rur katalitycznych w eksploatacji reformerów metanu”, która została zgłoszona jako podstawa wszczęcia przewodu habilitacyjnego. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn w specjalności – inżynierii materiałów konstrukcyjnych uzyskał w czerwcu 2003 r. na Wydziale Mechanicznym PG.

Jego zainteresowania w pracy naukowo badawczej w okresie po uzyskaniu stopnia dr hab. obejmują następujące obszary: inżynieria materiałów konstrukcyjnych, niszczenie środowiskowe i diagnostyka materiałowa, oraz spawalność stali oraz technologie spajania materiałów. Na uwagę zasługują jego publikacje dotyczące wyników badań nowoczesnych stali ferrytyczno-austenitycznych typu duplex w aspekcie zwiększenia ich odporności na naprężeniowe pękanie korozyjne oraz z zakresu modelowania właściwości mechanicznych odlewów pędników okrętowych wykonywanych z brązów aluminiowych.

Równolegle z badaniami naukowymi prof. Łabanowski prowadzi ekspertyzy i opinie techniczne dla przemysłu, głównie z zakresu oceny stopnia degradacji materiałów metalowych. Współpracuje m.in. z Zespołem Elektrociepłowni Wybrzeże oraz firmą Lotos S.A. Wykonał ponad 150 ekspertyz, a doświadczenia nabyte w trakcie wykonywania badań diagnostycznych były podstawą i inspiracją do  wydania  monografii „Ocena jakości wyrobów hutniczych” (2012) opisującej z praktycznej strony prowadzenie badań kontroli wyrobów hutniczych oraz badań stosowanych w diagnostyce materiałowej.

Jednak głównym nurtem jego pracy naukowej są badania spawalności stali. Jest specjalistą w zakresie badań spawalności stali w warunkach podwodnych. Po objęciu stanowiska kierownika Katedry Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa PG w 2007 r. skonsolidował działalność zespołu w tym kierunku. Zespół, którym kieruje do dnia dzisiejszego ma znaczące osiągnięcia w zakresie technologii spawania podwodnego oraz badań zachowania stali podczas spawania pod wodą. Jest jedynym ośrodkiem zajmującym się tą tematyką w kraju i znaczącym w skali światowej. Świadczą o tym liczne cytowania artykułów publikowanych przez pracowników Zespołu.

Doświadczenia własne nabyte podczas wykonywania prac badawczych oraz wynikające ze współpracy z przemysłem w zakresie wytwarzania i eksploatacji konstrukcji wykonanych ze stali odpornych na korozję zdecydowały o powstaniu monografii „Stale odporne na korozję i ich spawalność” wydanej przez Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej w 2018 r. Monografia ta jest jedyną pozycją w literaturze polskiej obejmującą w sposób całościowy charakterystykę stali odpornych na korozję wraz z zagadnieniami dotyczącymi ich spawalności.

Prof. J. Łabanowski jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, 4 monografii i 4 podręczników dla studentów. Jest promotorem 140 prac dyplomowych oraz 5 prac doktorskich. Wykazuje dużą aktywność w konsolidacji środowiska spawalników poprzez działalność w SIMP oraz organizację konferencji naukowych. Na podkreślenie zasługuje jego udział w organizacji Spotkań Spawalników Wybrzeża oraz organizacja dwóch krajowych konferencji spawalniczych. Jest Redaktorem Naczelnym czasopisma “Advances in Materials Science”, członkiem Rady Programowej czasopisma Przegląd Spawalnictwa oraz członkiem Rady Naukowej Biuletynu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Od 1989 r. jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników PolskichBył prezesem Koła SIMP przy Politechnice Gdańskiej, przewodniczącym komisji I etapu Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP za najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, przewodniczącym Zespołu Kwalifikacyjnego ds. Specjalizacji Zawodowej przy Zarządzie Oddziału SIMP w Gdańsku,  Wiceprezesem ds. organizacyjnych, a od 2018 r. pełni funkcji Prezesa Oddziału SIMP w Gdańsku.  

Został uhonorowany licznymi nagrodami i odznaczeniami: Srebrnym i Złotym Krzyżem  Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem im. inż. Stanisława Olszewskiego, Odznaką im. Henryka Mierzejewskiego.

opracował: Stanisław Blicharz

24 Spotkanie Spawalników Wybrzeża 2020 zostało odwołane.

24 Spotkanie Spawalników Wybrzeża 2020 zostało odwołane.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią oraz publikacjami Ministerstwa Zdrowia dot. liczby zakażonych podjęto decyzję, że w 2020 roku nie będzie organizowane 24 spotkanie Spawalników Wybrzeża oraz sympozjum w Warszawie.

Informacja została potwierdzona z Przeglądu Spawalnictwa (więcej na www.pspaw.pl)

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielami Oddziału SIMP w Gdańsku.

Dodatkowo zapraszamy na stronę Spawalników Pomorza znajdującą się pod adresem: http://spawalnicy.com/kontakt.html

Urząd Dozory Technicznego przedłużył certyfikat ISO zarządzania jakością dla SIMP O/Gdańsk do 2023!

Urząd Dozory Technicznego przedłużył certyfikat ISO zarządzania jakością dla SIMP O/Gdańsk do 2023!

Prezes SIMP O/Gdańsk pragnie poinformować, iż po audicie przeprowadzonym w dniu 5.06.2020 Oddział SIMP w Gdańsku otrzymał Certyfikat stosowania systemu zarządzania jakością wystawiony przez UDT-CERT.

Szczególne uznanie należy przekazać Kol. Jadwidze Branickiej za istotne wsparcie i pomoc w przygotowaniu Oddziału do audytu wewnętrznego oraz audytu UDT-CERT.

Składki członkowskie na 2020

Składki członkowskie na 2020

Rozpoczął się nowy rok kalendarzowy, a wraz z nim nowe przedsięwzięcia i cele, które chcemy organizować w 2020 roku i o których będziecie na bieżąco informowani. Nasze Stowarzyszenie, jak wiadomo, nie prowadzi działalności gospodarczej, dlatego każdy wpływ, szczególnie na początku roku rachunkowego jest dla nas bardzo ważny.

To my sami tworzymy to Stowarzyszenie i również taką drogą mamy wpływ na jego funkcjonowanie, z korzyścią dla nas.

 • Miesięczna składka członkowska SIMP – 10 zł
 • Roczna kładka członkowska SIMP – 120 zł 

Należy dokonać przelewu na konto SIMP z podaniem

W związku z tym proszę o wpłacanie swoich składek członkowskich SIMP na rok 2020 w wysokości 120 zł

(tytułem: składka SIMP 2020 Imię i Nazwisko) na konto SIMP Oddział w Gdańsku

PKO II/O Gdańsk    15 1020 1811 0000 0602 0097 0590 

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
ZARZĄD ODDZIAŁU W GDAŃSKU
80-850 Gdańsk, ul. Rajska 6,
tel.: (58) 301 13 23 lub (58) 321 84 70

Skarbnik Marek SZWEDA

61 Naukowo Techniczna Konferencja Spawalnicza zorganizowana m.in. przez SIMP O/Gdańsk

61 Naukowo Techniczna Konferencja Spawalnicza zorganizowana m.in. przez SIMP O/Gdańsk

W dniach 14-16 października 2019 roku odbyła się konferencja spawalnicza pt. „Spawanie w XXI wiek – domena ludzi czy robotów?”, której głównym organizatorem było SIMP Oddział Gdańsk oraz Politechnika Gdańska oraz Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Konferencja trwała 3 dni i odbyła się w Gdańsku – Sobieszewo.

Podsumowanie 2018 roku działalności SIMP O/Gdańsk!

Podsumowanie 2018 roku działalności SIMP O/Gdańsk!

W pensjonacie Irena w Sopocie w 2018r. odbyło się świąteczne spotkanie, na którym omówiono poprzedni rok i zaplanowano przyszły.

Swoje prelekcje przedstawili m.in.:

 • Prezes Oddział SIMP Gdańsk Jerzy ŁABANOWSKI
 • Specjalista IT Oddziału SIMP Gdańsk Michał PABICH