Komunikaty

KOMUNIKAT 02/2019

61. KONFERENCJA SPAWALNICZA ORGANIZOWANA M. IN. PRZEZ SIMP O/GDAŃSK

W dniach 14 – 16 października 2019 r. w Hotelu ORLE Centrum Konferencyjne Gdańsk – Sobieszewo wspólnie z Politechniką Gdańską oraz firmą Linde organizujemy 61 Konferencję Spawalniczą z hasłem „SPAWANIE W XXI WIEKU DOMENA LUDZI CZY ROBOTÓW?”.

W ramach organizowanej konferencji, SIMP O/Gdańsk wystawił stronę internetową www.konferencjaspawalnicza.pl oraz wprowadził adres poczty elektronicznej biuro@konferencjaspawalnicza.pl

Więcej informacji na ww. stronie internetowej oraz na broszurze informacyjnej

Serdecznie zapraszam wszystkich członków SIMP

Prezes Oddziału SIMP w Gdańsku

dr hab. Jerzy Łabanowski


KOMUNIKAT 01/2019

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W 2019

Rozpoczął się nowy rok kalendarzowy, a wraz z nim nowe przedsięwzięcia i cele, które chcemy organizować w 2019 roku i o których będziecie na bieżąco informowani. Nasze Stowarzyszenie, jak wiadomo, nie prowadzi działalności gospodarczej, dlatego każdy wpływ, szczególnie na początku roku rachunkowego jest dla nas bardzo ważny.

To my sami tworzymy to Stowarzyszenie i również taką drogą mamy wpływ na jego funkcjonowanie, z korzyścią dla nas.

Składka członkowska SIMP miesięczna – 10 zł 

RAZEM składka roczna – za rok  2019  – 120 zł 

Należy dokonać przelewu na konto SIMP z podaniem

W związku z tym proszę o wpłacanie swoich składek członkowskich SIMP na rok 2019 w wysokości 120 zł

(tytułem: składka SIMP 2019 Imię i Nazwisko) na konto SIMP Oddział w Gdańsku

PKO II/O Gdańsk    15 1020 1811 0000 0602 0097 0590 

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
ZARZĄD ODDZIAŁU W GDAŃSKU
80-850 Gdańsk, ul. Rajska 6,
tel.: (58) 301 13 23 lub (58) 321 84 70


KOMUNIKAT 02/2018

PODSUMOWANIE ROKU 2018

Spotkanie odbyło się w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 17,00 w Pensjonacie Irena w Sopocie.

Oprócz podsumowania pracy w 2018 r SIMP Oddziału w Gdańsku i ważnych spraw organizacyjnych chcę przedstawić członkom dwie informacje w formie prezentacji :
1. RODO a przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych – zagrożenia dla użytkowników, zaprezentują:
– Michał Pabich – AMW w Gdyni (Wykładowca)
– Karol Rajkowski – Polski Instytut Rozwoju Sp z o.o. (Partner PIR)
2. Międzynarodowa Olimpiada Umiejętności Zawodowych „SKILLS”, co to jest? oraz zasady i wymagania w przygotowaniu Mistrzów Spawaczy ,
zaprezentuje pracownik firmy LINCOLN Electric Wiktor Wróblewski.

Za Zarząd Oddziału SIMP w Gdańsku

Prezes dr hab. Jerzy Łabanowski


KOMUNIKAT 01/2018

WYTYCZNE PRZEPROWADZENIA ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH
W KOŁACH I SEKCJACH N-T

Niniejsze wytyczne przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kołach i sekcjach n-t zostały opracowane na podstawie dokumentu „Zasady organizacyjne akcji sprawozdawczo-wyborczej  SIMP”zatwierdzonego przez Zarząd Główny SIMP oraz postanowień Zarządu Oddziału SIMP w Gdańsku,

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Liczbę delegatów na walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału ustala się:  dla Sekcji n-t: 1 delegat, dla Koła SIMP: 1 delegat na 5 członków.
 2. Jako liczbę członków przyjmuje się liczbę członków spełniających wymogi §13, §17 i §18 Statutu SIMP.
 3. Lista członków (bazowa), która jest podstawą do wyboru liczby delegatów na WZD Oddziału powinna zawierać nazwiska tylko tych członków, którzy opłacili składki członkowskie za rok 2009 najpóźniej w dniu zebrania wyborczego w Kole SIMP.
 4. Opłacone składki powinny wpłynąć do Oddziału SIMP najpóźniej w terminie 10 dni od daty odbycia zebrania.
 5. Na podstawie list opłaconych składek Zarząd Oddziału ustali liczbę mandatów, które będą wydane delegatom.

B. ODDZIAŁY SEKCJI NAUKOWO-TECHNICZNYCH

 1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze oddziałów sekcji i towarzystw naukowo-technicznych – należy zwołać w okresie ustalonym przez zarządy poszczególnych sekcji n-t ZG SIMP.
 2. Termin zebrania winien być ustalony w porozumieniu z Zarządem (tzw. Głównej) Sekcji oraz Zarządem Oddziału SIMP.
 3. Na zebrania sprawozdawczo-wyborcze oddziałów sekcji należy zaprosić przedstawicieli:
 • Zarządu (tzw. Głównej) Sekcji,
 • Zarządu Oddziału SIMP,
 • Kierownictwa zakładów zainteresowanych działalnością Sekcji.
 1. Zebrania te dokonują wyboru:
 • delegatów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze sekcji n-t (tzw. głównych), w liczbie określonej przez zarządy sekcji,
 • delegatów na walne zgromadzenie oddziału SIMP, wg zasad ustalonych przez zarząd oddziału SIMP.
 1. W porządku obrad zebrania należy przewidzieć:
 • rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Sekcji.
 • udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Sekcji, na podstawie wniosku zgłoszonego przez Komisję Wnioskową,
 • ocenę realizacji uchwał: XXXI WZD SIMP,
 • dyskusję nad zagadnieniami technicznymi, techniczno-ekonomicznymi i ogólno-gospodarczymi, wiązanymi z działalnością sekcji oraz stowarzyszeniowymi, ujętymi jako tematy wiodące w kampanii sprawozdawczo-wyborczej,
 • uchwalenie programu i kierunków działania oddziału sekcji na okres następnej kadencji,
 • wybór prezesa i zarządu oddziału sekcji,
 • wybór komisji rewizyjnej oddziału sekcji,
 • wybór delegatów – wg pkt. 2.4. niniejszych zasad.
 1. Protokół, uchwały zebrania sprawozdawczo-wyborczego, skład osobowy nowo wybranego Zarządu Oddziału Sekcji oraz nazwiska delegatów, należy przekazać do Zarządu Oddziału i Zarządu Sekcji (tzw. Głównych) w ciągu 10 dni od daty zebrania.
 2. Preliminarz kosztów zebrania winien być uzgodniony z Zarządem Oddziału SIMP.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami, mają zastosowanie odpowiednie postanowienia statutu SIMP oraz regulamin Sekcji Naukowo-Technicznych SIMP.

C. KOŁA SIMP

 1. Okresy organizowania walnych zebrań w kołach SIMP ustalą Zarządy poszczególnych Oddziałów SIMP.
 2. Porządek obrad walnego zebrania powinien obejmować:
 • uchwalenie kierunków działania gwarantujących realizację celów statutowych SIMP,
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej (jeżeli jest),
 • rozpatrywanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi na podstawie wniosku zgłoszonego przez Komisję Wnioskową,
 • wybór prezesa, członków zarządu oraz komisji rewizyjnej (jeżeli jest potrzebna),
 • wybór delegatów na walne zgromadzenie oddziału, w liczbie określonej przez zarządy właściwych oddziałów SIMP – stanowiącej jednakowe kryteria przedstawicielskie, oparte o liczby członków zrzeszonych w poszczególnych kołach oddziału SIMP.
 1. Tryb przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań w kołach, które ze względu na liczebność nie są w stanie odbyć wspólnego zebrania wszystkich członków – ustalą zarządy właściwych oddziałów SIMP. Zalecenie to dotyczy także kół o małej liczebności członków SIMP, dla których procedura przeprowadzania zebrań sprawozdawczo-wyborczych powinna być uproszczona.
 2. Termin i miejsce walnego zebrania – ustala się z kierownictwem zakładu pracy, na terenie którego koło prowadzi działalność oraz z Zarządem Oddziału SIMP, zapraszając do udziału w nim ich przedstawicieli.
 3. Protokół walnego zebrania wraz z wykazem nowego składu osobowego zarządu koła i komisji rewizyjnej koła oraz lista osób wybranych jako delegatów na walne zgromadzenia oddziału SIMP, powinny być przekazane Zarządowi Oddziału SIMP w terminie 10 dni od daty odbycia zebrania. Kopie tych dokumentów należy złożyć kierownikowi zakładu pracy, w którym koło prowadzi działalność.

Za Zarząd Oddziału SIMP w Gdańsku

Prezes mgr inż. Jerzy Stawarz