O nas

O nas

oddział Gdański SIMP jest otwarty na wszelkie formy współpracy mieszczące się w zakresie swojej działalności statutowej. Zainteresowanych prosi o kontakt. Oddział Gdański SIMP skupia wysokiej klasy rzeczoznawców i dyplomowanych rzeczoznawców w różnych specjalnościach, którzy uprawnieni są do wykonywania:

  • Opinii o innowacyjności do wniosków o dotacje wspierane funduszami UE,
  • Opinii technicznych,
  • Ekspertyz,
  • Projektów technicznych,
  • Projektów technologicznych,
  • Wycen pojazdów maszyn i urządzeń.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi ofertami lub potrzebujesz fachowego  rozwiązania problemu, to skontaktuj się z nami elektronicznie. Oddział SIMP ma siedzibę w Gdańsku.

SIMP jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym o zasięgu ogólnopolskim, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydz. Gosp. KRS – pod numerem 0000152811.

Ponadto SIMP O/Gdańsk posiada Certyfikat CSJ/308/2020/5 nadany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie konferencje naukowo-techniczne i seminaria, rzeczoznawstwa, działalność statusowa.

Wyciąg z aktualnie obowiązującego statutu SIMP, uchwalonego przez XXXII Walny Zjazd Delegatów w dniu 16.10. 2014r.:

Postanowienia ogólne:

SIMP jest dobrowolną organizacją pozarządową, działającą na rzecz pożytku publicznego, zrzeszającą inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.

W szczególności SIMP podejmuje działania na rzecz gospodarki narodowej i społeczeństwa, w następujących dziedzinach: automatyzacja i robotyzacja, informatyka, inżynieria materiałowa, metrologia, technika uzbrojenia, chłodnictwo, pompy ciepła i klimatyzacja, energetyka, inżynieria i aparatura chemiczna, poligrafia, środki transportu, urządzenia i aparatura medyczna, maszyny robocze dla budownictwa, leśnictwa i rolnictwa, maszyny dla przemysłu spożywczego, maszyny i urządzenia wcześniej nie wymienione.

Cele:

  1. Działanie na rzecz nauki i techniki
  2. Tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych. 

Główne sposoby realizacji celów i zadań:

Współpraca z organizacjami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia lub opiniowania programów rozwojowych i nowych technologii należących do sfery zainteresowania SIMP.

Jeżeli chcesz zostać członkiem SIMP tutaj masz: dokumenty do pobrania