Rzeczoznawcy

Rzeczoznawcy

Przy Zarządzie Głównym SIMP pracuje Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP, która na podstawie odpowiednich regulaminów nadaje tytuł “rzeczoznawca SIMP” w kilkudziesięciu specjalnościach, praktycznie we wszystkich dziedzinach mechaniki. Na wniosek tej Komisji wybitni specjaliści, legitymujący się bardzo dużym dorobkiem naukowym i zawodowym, otrzymują tytuł “dyplomowany rzeczoznawca SIMP”.

Zamiejscowe oddziały nie mają uprawnień nadawania tytułu rzeczoznawcy SIMP. Takie uprawnienie ma tylko i wyłącznie Zarząd Główny SIMP w Warszawie.

Głównymi wymogami formalnymi stawianymi członkom SIMP, aspirującymi do tytułu “rzeczoznawca SIMP” są:

  • minimum 4-letni staż pracy w przypadku osób posiadających tytuł inżyniera i 7-letni staż pracy w przypadku techników,
  • minimum roczny staż członkowski w SIMP,
  • złożenie stosownego wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą wykształcenie, dorobek zawodowy i naukowy, poświadczoną przez zakład pracy i stosownie do miejsca zamieszkania sekcję naukowo-techniczną i oddział SIMP.

W wyniku pozytywnego przewodu kwalifikacyjnego, obok legitymacji i pieczątek imiennych, rzeczoznawcy SIMP otrzymują terminowe certyfikaty poświadczające kwalifikacje zawodowe, natomiast dyplomowani rzeczoznawcy SIMP – bezterminowe dyplomy, wg wzorów określonych w regulaminach. Regulaminy określają również tryb i warunki korzystania w praktyce z uzyskanych uprawnień.

W celu wzmocnienia pozycji rzeczoznawców SIMP na rynku usług wycen majątkowych, Zarząd Główny SIMP od roku 2005 ubezpiecza rzeczoznawców w PZU SA od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności przez rzeczoznawców SIMP w zakresie sporządzania wycen, opinii i ekspertyz. Aktualna umowa zawarta na okres od 19 sierpnia 2019 r. do 18 sierpnia 2020 r. z sumą ubezpieczenia 150.000 EUR dotyczy 109 rzeczoznawców współpracujących z ośrodkami ZORPOT i firmami franczyzowymi.

Głównym celem stowarzyszenia jest, działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć wdrożeniowych a także popularyzacja osiągnięć nauki, techniki. W tym celi niezbędne jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników. Cyklicznie organizowane są spotkania, kongresy, seminaria oraz wyjazdy szkoleniowe, które mają na celu utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy i wyszkolenia rzeczoznawców.

Rzeczoznawcy SIMP wykonują wyceny, opinie, kosztorysy na potrzeby instytucji, firm, Towarzystw ubezpieczeniowych a także osób fizycznych. Opinia wykonana przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę daje gwarancje wiarygodności dokumentu. Precyzyjne określenie aktualnej wartości rynkowej jest niezwykle istotne nie tylko w przypadku sprzedaży, ale także przy zabezpieczeniu wierzytelności, leasingu czy kredytu.

Rzeczoznawca SIMP wykonuje swoją pracę w ramach nadanych kompetencji. Każdy z nich może posiadać specjalność w wybranych dziedzinach, poniżej wykaz:

Nr             Nazwa specjalności
101           Projektowanie zakładów przemysłowych
103           Ekonomia w przemyśle
104           Mechanizacja i automatyzacja procesów wytwarzania w przemyśle
106           Systemy zarządzania jakością
107           Eksploatacja i remonty maszyn
110           Logistyka przemysłowa
117           Techniki informatyczne
202           Wytrzymałość i badanie materiałów
209           Spawalnictwo i łączenie nierozłączne
213           Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna
301           Maszyny i urządzenia dźwigowe
303           Obrabiarki i technologia procesów wytwarzania
313           Aparatura i urządzenia dla przemysłu chemicznego
318           Maszyny budowlane, do robót ziemnych, drogowych i wodnych
319           Maszyny rolnicze i leśne
401           Konstrukcje stalowe w przemyśle
601           Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych
607           Hydraulika i pneumatyka
608           Inżynieria medyczna
610           Mechanika precyzyjna
611           Mechatronika
705           Pojazdy samochodowe i ciągniki
710           Jednostki pływające
825           Sprzęt, uzbrojenia i jego specjalne wyposażenie techniczne
830           Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów

Więcej na stronie głównej SIMP:

https://simp.pl/do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-na-czlonkow-simp/