System Zarządzania Jakością

System Zarządzania Jakością

Urząd Dozoru Technicznego zajmuje się system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001.

Echo-Test Ulman Sp. j. - Badania nieniszczące i niszczące ...

W przypadku posiadanego przez wytwarzającego, naprawiającego lub modernizującego urządzenia techniczne systemu zarządzania jakością certyfikowanego przez UDT-CERT obejmującego pełen zakres uprawnienia, UDT nie wykonuje u wytwórcy, naprawiającego lub modernizującego inspekcji okresowych zakładu uprawnionego, w związku z czym zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu ww. inspekcji.

Norma PN-EN ISO 9001 zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością i przeznaczona jest dla organizacji, których celem jest wykazanie zdolności do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta i wymagania przepisów prawnych oraz dążących do zwiększenia zadowolenia klienta. Norma przeznaczona jest dla różnych organizacji niezależnie od rodzaju i wielkości. Może być stosowana przez organizacje produkcyjne, handlowe oraz usługowe.

Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością:

  1. Usprawnienie zarządzania oraz zwiększenie efektywności i wydajności procesów biznesowych.
  2. Wprowadzenie właściwego nadzoru nad systemem zarządzania w organizacji.
  3. Uzyskanie narzędzia wspomagającego wysoką jakość produkowanych wyrobów.
  4. Zwiększenie zaufania klienta do jakości i bezpieczeństwa wyrobów.
  5. Zwiększenie konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych.
  6. Zwiększenie możliwości wyboru procedur oceny zgodności z dyrektywami UE.
  7. Możliwość spełnienia wymogu wielu specyfikacji przetargowych.
  8. Możliwość integracji z innymi systemami zarządzania.
  9. Wytwórcy materiałów/elementów stosowanych do produkcji urządzeń ciśnieniowych mogą wnioskować o sprawdzenie, w trakcie procesu certyfikacji, czy system jakości jest zgodny również z Załącznikiem I pkt 4.3 Dyrektywy 2014/68/UE

Oddział SIMP w Gdańsku utrzymuje system zarządzania jakością. W listopadzie 2009 odbył się jeden audit wewnętrzny prowadzony przez auditora SIMP – z wynikiem pozytywnym. Ostatni audit zewnętrzny odbył się w grudniu 2008 roku i został przeprowadzony przez UDT-CERT w Gdańsku również z wynikiem pozytywnym. Działalność statutowa w Oddziale prowadzona jest zgodnie z wymaganiami normy. We wrześniu 2010 odbył się audit wewnętrzny przygotowujący do przejścia na nową normę PN-EN ISO 9001:2009.

Ostatni audit wewnętrznym przygotowujący do przejścia na nową normę PN-EN ISO 9001:2009 odbył się w czerwcu 2020 roku.

Polityka Jakości