Zakres Obowiązków

Udostępnij informację o nas

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU SIMP W GDAŃSKU

Prezes Oddziału – Jerzy Stawarz
V-ce Prezes ds. organizacyjnych – Jerzy Łabanowski
V-ce Prezes ds. technicznych – Andrzej Pałżewicz
Sekretarz Zarządu Oddziału – Bogdan Pojawa
Skarbnik Zarządu Oddziału – Jolanta Ziółkowska

 

Prezes Oddziału – Jerzy Stawarz:
a) Kieruje całokształtem działalności Zarządu Oddziału i jego Prezydium,
b) Czuwa nad rozwojem Stowarzyszenia,
c) Reprezentuje Oddział SIMP wobec innych jednostek organizacyjnych SIMP, społeczeństwa, organów pozarządowych, samorządowych miasta i województwa oraz Pomorskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Związków Zawodowych, uczelni, Towarzystwa Okrętowców itp.,
d) Reprezentuje Oddział SIMP w pracach Makroregionu Pomorsko-Kujawskiego,
e) Czuwa nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, Walnego Zjazdu Delegatów SIMP, Zarządu Głównego SIMP, wniosków Rady Stowarzyszenia, itp.,
f) Podpisuje korespondencję i dokumenty (w tym finansowe),
g) Prezentuje na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału sprawozdanie z działalności Oddziału za okres kadencji,
h) Przygotowuje materiały na zebrania,
i) Zwołuje zebrania Zarządu i Prezydium oraz inne związane z działalnością Oddziału i przewodniczy im,
j) Składa coroczne, i za okres kadencji, sprawozdania ze swojej działalności.

 

V-ce Prezes ds. organizacyjnych – Jerzy Łabanowski:
a) Jest członkiem Prezydium Zarządu Oddziału,
b) Jest II zastępcą Prezesa i sprawuje wszystkie jego obowiązki w przypadku nieobecności Prezesa i jego I zastępcy (wyjazdów, delegacji, choroby i innych uzasadnionych,
c) Nadzoruje stronę organizacyjną Oddziału,
d) Nadzoruje stronę domową Oddziału (Internet)
e) Odpowiada za liczebność członków Oddziału oraz pozyskuje, a w szczególności dba o powstawanie nowych kół SIMP i nowych członków,
f) Nadzoruje pracę podległych mu komisji,
f) Przewodniczy Komisji Organizacji imprez technicznych,
g) Współpracuje z v-ce prezesem ds. technicznych oraz przewodniczącymi pozostałych komisji Oddziału we wszystkich sprawach wymagających pomocy organizacyjnej. Dotyczy to także oddziałowych sekcji N-T,
h) Opracowuje referat na nową kadencję,
i) Składa coroczne, i za okres kadencji, pisemne sprawozdania ze swojej działalności.

 

V-ce Prezes ds. technicznych – Andrzej Pałżewicz:
a) Jest członkiem Prezydium Zarządu Oddziału,
b) Jest II zastępcą Prezesa i sprawuje wszystkie jego obowiązki w przypadku nieobecności Prezesa,
c) Nadzoruje pracę podległych mu komisji,
d) Nadzoruje Pełnomocnika Prezesa ds. Systemu Jakości,
e) Prowadzi szeroką propagandę na rzecz SIMP, szczególnie w popularyzacji celów i idei SIMP oraz możliwości uzyskiwania specjalizacji zawodowej, tytułu euro-ing, rzeczoznawstwa oraz dokształcania,
f) Popularyzuje nowe techniki i technologie oraz ich twórców,
g) Popularyzuje prasę techniczną i współpracuje z wydawnictwami SIMP,
h) Zajmuje się od strony naukowo-technicznej organizowanymi przez Oddział konferencjami, naradami itp. imprezami technicznymi,
i) Składa coroczne, i za okres kadencji, pisemne sprawozdania ze swojej działalności.

 

Sekretarz Zarządu Oddziału – Bogdan Pojawa:
a) Jest członkiem Prezydium Zarządu Oddziału,
b) Czuwa nad przestrzeganiem i realizacją w Oddziale:
– Uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału i Zarządu Oddziału,
– Uchwał i wytycznych naczelnych władz SIMP,
– Zaleceń Komisji Rewizyjnej i obowiązujących Oddział przepisów prawnych,
c) Koordynuje prace związane z przygotowaniem Walnych Zgromadzeń Członków Oddziału, posiedzeń Zarządu i Prezydium Oddziału oraz imprez, których organizatorem jest Zarząd Oddziału,
d) Czuwa nad sprawozdawczością Oddziału,
e) Aktualizuje stronę domową Oddziału oraz umieszcza aktualności i uchwały zarządu,
f) Opracowuje i nadzoruje wykonywanie treści uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, Zarządu i Prezydium Oddziału oraz innych władz zwierzchnich,
g) Wykonuje inne czynności i zadania wynikające z koordynacji i realizacji zadań Oddziału, jak np.:
– Przygotowanie planu pracy Zarządu Oddziału,
– Zawiadamianie o zebraniach i ich protokołowanie,
– Reprezentowanie Oddziału w pracach Makroregionu,
h) Podpisuje pisma, dokumenty, wnioski o przyjęcie do SIMP, legitymacje członkowskie itp.,
i) Składa coroczne, i za okres kadencji, pisemne sprawozdania ze swojej działalności.

 

Skarbnik Zarządu Oddziału – Jolanta Ziółkowska:
a) Jest członkiem Prezydium Zarządu Oddziału,
b) Kieruje i odpowiada za prawidłową gospodarkę środkami finansowymi Oddziału,
c) Przygotowuje projekty preliminarzy budżetowych Oddziału oraz sprawozdań z działalności finansowej Oddziału (miesięcznej, rocznej i za okres kadencji),
d) Sprawuje kontrolę nad prawidłową realizacją preliminarza Oddziału,
e) Prezentuje Zarządowi Oddziału projekty uchwał w sprawie działalności finansowej Oddziału,
f) Kontroluje opłacanie składek,
g) Kontroluje wydatki Zarządu Oddziału (delegacje, rachunki, nagrody finansowe, zapomogi i inne wydatki),
h) Podpisuje dokumenty finansowe,
i) Czynnie uczestniczy w pracach Zarządu Oddziału,
j) Składa coroczne, i za okres kadencji, pisemne sprawozdania ze swojej działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.