Zarząd Oddziału

WŁADZE ODDZIAŁU SIMP W GDAŃSKU

 Prezes Oddziału
Jerzy ŁABANOWSKI   
                   
                                                                          
 
Wiceprezes ds. Organizacyjnych 
Tadeusz WASZKIEWICZ
 
Wiceprezes ds. Technicznych
Prezes Honorowy
Członek Honorowy SIMP
 Jerzy STAWARZ
 
 
 
 
Członek Zarządu                                                               Dariusz Frydych
Członek Zarządu                                                               Marek Lipnicki
Sekretarz                                                                             Stanisław Blicharz
Skarbnik                                                                              Marek Szweda
Członek Zarządu                                                                Jacek Skoracki
Członek Zarządu                                                                Ryszard Jasiński
Członek Zarządu                                                                Norbert Olczykowski
 

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:                                                               Józef Kubcki
Sekretarz:                                                                           Józef Niegoda
Członek:                                                                              Eugeniusz Lewandowski
Członek:                                                                              Marek Janowski


 HISTORIA SIMP ODDZIAŁ W GDAŃSKU (w wersji PDF)

HISTORIA STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

Początki zorganizowanej działalności społecznej mechaników w Polsce, datujące się od II połowy XIX w., prowadzone były w ramach ogólnych stowarzyszeń technicznych tj. Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Stowarzyszenia Technicznego w Warszawie. Proces integracji społecznego ruchu mechaników nastąpił na początku XX w.

Po odzyskaniu niepodległości w Polsce, rozpoczęły się prace nad utworzeniem samodzielnego stowarzyszenia mechaników. W dniu 28. czerwca 1926 roku, grupa założycielska pod przewodnictwem prof. Henryka Mierzejewskiego doprowadziła do zebrania konstytucyjnego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich. Udział w tym zebraniu wzięło 37 osób – członków założycieli SIMP, a pierwszym prezesem wybrany został prof. inż. Henryk Mierzejewski.

Na ostateczne podjęcie decyzji o założeniu stowarzyszenia wpłynął przewrót majowy Józefa Piłsudzkiego, dokonany pod hasłami naprawy (sanacji) życia politycznego, społecznego i gospodarczego. Do końca rozwiał on tkwiące jeszcze wśród wielu mechaników wątpliwości, którzy budowę nowego stowarzyszenia traktowali właśnie jako fragment ogólnej sanacji życia społecznego. Prof. H. Mierzejewski tak o tym pisał – „Dopiero wstrząs majowy i uprzytomnienie sobie wielkiej odpowiedzialności społecznej, jaka ciąży na grupie inżynierów mechaników, mogącej wywrzeć doniosły i rozległy wpływ na ukształtowanie się życia gospodarczego kraju, przełamał bezwład myśli i czynu. Stwierdzić muszę, że dziełu temu towarzyszył wielki nakład pracy i entuzjazmu. Inicjatorzy, przeważnie z młodszej generacji inżynierów dążyli do ustalenia takiego typu stowarzyszenia, który byłby dobrze przystosowany do potrzeb kraju, i którego zręby organizacyjne zapewniałyby trwałość na długie lata”.

W okresie od założenia Stowarzyszenia liczba jego członków systematycznie zwiększała się i wynosiła w 1929 r. – 85, w 1933 r. – 140, 1934 r. – 371.
Cele i zadania sformułowano w statucie SIMP zatwierdzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w dniu 20. sierpnia 1926 roku, a merytoryczną działalność rozpoczęto po wakacjach, we wrześniu tegoż roku.
Początkowym założeniem SIMP było zrzeszanie elity mechaników polskich. Od 1934 r., z chwilą wybrania nowego prezesa Witolda K. Wierzejskiego, założenia te zmieniono na rzecz stowarzyszenia o charakterze masowym i nastąpił wówczas szybki rozwój liczby członków SIMP (w czerwcu 1939 r. – już 1299). Najszerszą płaszczyzną wymiany informacji naukowych i technicznych były zjazdy inżynierów mechaników, których odbyło się w okresie międzywojennym 11 (z czego 9 w Warszawie i po jednym w Katowicach i we Lwowie).

Wybuch II wojny światowej przerwał zorganizowaną działalność mechaników polskich. Podczas okupacji włączyli się oni w działalność podziemną, m.in. w ramach Tajnej Organizacji Inżynierów, kierowanej przez prof. Stefana Bryłę. Wielu inżynierów mechaników w okresie okupacji brało udział w tajnym nauczaniu na poziomie wyższych szkół technicznych oraz uczestniczyło w opracowaniu książek i podręczników technicznych. Mechanicy polscy działali też w czasie wojny poza granicami kraju, w ramach różnych organizacji inżynierskich. Najliczniejszym, najbardziej znaczącym było Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.

Po wyzwoleniu, w marcu 1946 r., zwołano Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów i Członków SIMP przy udziale środowisk inżynierskich z Krakowa, Poznania, Radomia, Skarżyska, Łodzi i Gliwic. Uchwalono na nim m.in. statut SIMP oraz podjęto decyzję o przystąpieniu SIMP do nowo wówczas powołanej Naczelnej Organizacji Technicznej. Pierwszym powojennym prezesem SIMP został prof. Ludwik Uzarowicz.

Ważną dziedziną działalności SIMP były i są wydawnictwa. W latach 1947-1950 istniał Instytut Wydawniczy SIMP, który w krótkim czasie wydał ok. 300 tys. egzemplarzy książek (w tym wielotomowy „Poradnik techniczny mechanika” i „Mały poradnik mechanika”) oraz 700 zeszytów czasopism: „Przegląd Techniczny”, „Mechanik”, „Przegląd Spawalnictwa, „Technika Lotnicza”. Znamienny wpływ na ukierunkowanie prac SIMP miał XXII Walny Zjazd Delegatów SIMP w Krakowie w 1972 r., na którym sformułowano znane i aktualne do dzisiaj trzy hasła:
SIMP – wychowawcą mechaników i organizatorem ich ciągłego doskonalenia zawodowego,
SIMP – ekspertem w budowie i eksploatacji maszyn,
SIMP – rzecznikiem spraw osobistych i społecznych mechaników Polskich.

W tym okresie formy działalności społecznej SIMP uległy ogromnemu wzbogaceniu. Prawie na każdym szczeblu organizacyjnym Stowarzyszenia wprowadzono działalność: odczytową, szkoleniową i konferencyjną, rzeczoznawczą, wydawniczą, wystawienniczą, kulturalno-oświatową i rekreacyjną. Działalność tę wzmocniły zwłaszcza powołane w celu realizacji działalności statutowej i gospodarczej dwie agendy SIMP:
Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr ZODOK-SIMP (utworzony w 1970 r., który skoordynował działalność szkoleniową),
Zespół Rzeczoznawców SIMP (powołany w 1958 r.), na bazie którego powstał Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego ZORPOT-SIMP (1974 r.).

W latach osiemdziesiątych utworzono kolejne agendy SIMP: Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów ZOKJW-SIMP, Centrum Eksportowe SIMPEX, Centrum Postępu Technicznego SIMP im. prof. inż. H. Mierzejewskiego, Oficynę Wydawniczą SIMPRESS oraz Biuro Wymiany Doświadczeń i Turystyki SIMPTUR, które również realizują zadania gospodarcze i statutowe.

Wśród istotniejszych wydarzeń w powojennej historii SIMP warto jeszcze wymienić rok 1970, kiedy to Stowarzyszenie przejęło w użytkowanie wieczyste zabytkowy zamek w Rydzynie. Zamek ten, wraz z otoczeniem w całości już odbudowany, jest reprezentacyjną siedzibą Stowarzyszenia. Jest to miejsce Zjazdów SIMP, konferencji naukowo-technicznych, szkoleń i różnego rodzaju imprez okolicznościowych. Rok 2001 był rokiem Jubileuszu 75-lecia istnienia SIMP. Obchody, którym patronował Pan Aleksander Kwaśniewski – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, miały charakter bardzo uroczysty, których finałem była Sesja Jubileuszowa odbyta w dniu 9 listopada 2001r.

Na podstawie:
„Tradycja stowarzyszenia” – www.simp.pl